โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง