แนะนำ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การศึกษา ลำปาง

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการขึ้นในจังหวัดลำปางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในความเป็นสากล ประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำความรู้ของท้องถิ่นมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการนำความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปช่วยสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตั้งอยู่ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ ในการดำเนินงานของศูนย์ได้ยึดตามแนวนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ได้ดำเนินงานตามครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับในชุมชนและระดับชาติ

          พุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เป็น “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ด้าน คือด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านอุตสาหกรรมบริการ และพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

          พุทธศักราช 2550 ศูนย์การศึกษา ลำปางได้ย้ายสถานที่ทำการใหม่ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550โดยเช่าพื้นที่เลขที่ 113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาและเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนในสาขาอัตลักษณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นความต้องการของท้องถิ่นชุมชน

          พุทธศักราช 2551 จัดตั้ง “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และองค์กรหลักด้านปฐมวัยในภาคเหนือ โดยเปิดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (เปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2551) และระดับอนุบาล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (เปิดเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2552)

          พุทธศักราช 2553 ศูนย์ฯ ลำปางจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
          • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เพื่อผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
          • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านการบริการอาหาร ที่สนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มการขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบ

          พุทธศักราช 2554 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายกำหนดให้ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็น 1 ใน 5 ศูนย์การศึกษา ที่มีพัฒนาเต็มรูปแบบครบทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          พุทธศักราช 2555 – 2556 ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดทำข้อเสนอแผนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของศูนย์ฯ ลำปาง ซึ่งได้รับการอนุมัติตามที่เสนอ โดยได้มีการลงนามจัดซื้อ ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และได้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

          พุทธศักราช 2557 ศูนย์การศึกษา ลำปาง เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

          พุทธศักราช 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ภายในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 อันถือเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จึงกำหนดให้วันดังกล่าว คือ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันเกิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ถือเป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดหรือออกรูปแบบการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามเดิมและจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นหน่วยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2558

          พุทธศักราช 2559 จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ ศูนย์ฯ ลำปาง ประกอบกับความต้องการศึกษาต่อของผู้ที่สนใจเขตภาคเหนือ และการขยายตัวของความต้องการบุคลากรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน ศูนย์ฯ ลำปาง จึงได้จัดทำโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559

          ในการเปิดหลักสูตรของศูนย์การศึกษาทุกหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2552 – 2556 กลยุทธ์ที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง มาตรการที่ 2.1 กำหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงรากฐานความเป็นมาเพื่อสร้างความแตกต่างบนความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของอุดมศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ 2.1.2 ดำเนินการในสามระดับเพื่อผลักดันอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับภูมิภาค คือ การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity Claims) การสร้างความเชื่อร่วมของบุคลากร (Identity Beliefs) และความปรารถนาร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Identity Aspirations) เพื่อผลักดันอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่การยอมรับในระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์การศึกษา ลำปาง
          1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในความเป็นสากล ประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          2. เพื่อนำความรู้ของท้องถิ่นมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการประกอบอาหาร การศึกษาปฐมวัย และด้านธุรกิจการบิน เพื่อรองรับและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
          3. เพื่อการนำความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปช่วยสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตั้งอยู่ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ในการสร้างสรรค์ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยการให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนางานสร้างสรรค์และงานวิจัย ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูในเชิงสร้างสรรค์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า