อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพศักยภาพชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่

          ผศ.อรรถ ขันสี และ อ.สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพศักยภาพชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาอาชีพศักยภาพชุมชน เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้านอาหารไทยให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหารไทยได้ ณ ห้องประชุมกรรมการสภา ชั้น 3 อาคาร ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564