หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร  กุศลส่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  เพชรช่วย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล  สุวรรณศรี ร่วมเป็นกรรมการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564