หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล และอาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ ร่วมเป็นกรรมการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564