หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร  ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา กล่อมจอหอ และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี ร่วมเป็นกรรมการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564