สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาที่ตั้ง ลำปาง ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2564

          นักศึกษาชั้นปีที่ที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาที่ตั้ง ลำปาง ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องปฏิบัติการโดยสารจำลอง สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มี.ค. 2564