สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนทรี ศรีไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Online Microsoft Teams