สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิญาภรณ์  บุรินทราพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน 1 ราย คือ น.ส.พรกนก  คำเครื่อง นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 เพื่อทำการตรวจเยี่ยมสภาพทั่วไปของนักเรียนในพระราชนุเคราะห์ฯ พร้อมมอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษา และการดำเนินชีวิต ในการนี้ อาจารย์เอมอร  ปันทะสืบ ได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา การทำกิจกรรม และการเรียน ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา