ศูนย์การศึกษานอกที่ที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ดร.ศศิธร รณะบุตร ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบหมายจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่  14 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง