ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี , อาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา และอาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร เข้าร่วมประชุมเป็นที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านอาหาร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารว่างยามเช้าสไตล์ลูกทุ่ง และหลักสูตรอาหารจานเดียวสไตล์บ้านๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายสตรีและครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564