ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมวางแผนนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

          ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย อาจารย์สุนทรี ศรีไทย อาจารย์เอมอร ปันทะสืบ และดร.วาสนา จักร์แก้ว ได้เข้าร่วมวางแผนนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ในฐานะคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 30 มิถุนายน 2564