ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละออุทิศ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ของสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

          ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละออุทิศ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ของสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ซึ่งทางศูนย์ฯลำปางได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเดินสำรวจมหาวิทยาลัยฯตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาตันแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง วันที่ 25 มิ.ย.64