ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำโดย อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ ได้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์” ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯยังได้มีโอกาสได้ให้คำแนะนำและซักซ้อมการสอบสัมภาษณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564