ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมปรึกษาหาข้อตกลงในการทำสัญญา MOU กับโรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่

          ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาเข้าพบ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหาข้อตกลงในการทำสัญญา MOU ของทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4 และ 5 วันที่ 24 มี.ค. 64