ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุม“ลำปาง ฟอรั่ม” วิทยสถานแห่งการพัฒนาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 (LAMPANG FORUM #3)

          สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “LAMPANG FORUM #2” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ผ่านมา โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในมุมมองใหม่ โดยมีการนำกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นแกนหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงในประเด็นจุดเน้นของการพัฒนาจังหวัดลำปางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (2549 – 2565) อันดำเนินไปตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างชัดเจน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เป็นหน่วยประสานและร่วมจัดประชุม“ลำปาง ฟอรั่ม” วิทยสถานแห่งการพัฒนาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 (LAMPANG FORUM #3) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อต่อยอดสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ลำปางศึกษา (Lampang Study)” อันตอบสนองต่อนโยบาย เรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ของกระทรวง อว. และนโยบายรัฐบาลในการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”