ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Online Microsoft Team ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.ศศิธร รณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯลำปาง ชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ และเนื้อหากิจกรรมการฝึกอบรม  ก่อนที่จะนำเข้าสู่การอบรมในระบบ On-air พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมการอบรมและเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมตอบข้อซักถามกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564