รายวิชาการตลาดธุรกิจบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตลาด การบริหารและการบริหารต้นทุน” โดยวิทยากรจาก เจ้าของธุรกิจ Dreamers Restaurant

          อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาจารย์ประจำรายวิชาการตลาดธุรกิจบริการ  ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตลาด การบริหารและการบริหารต้นทุน” โดยได้รับเกียรติจากคุณชนาวิน เชาร์กิตติโลกณ เจ้าของธุรกิจ Dreamers Restaurant ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 306 อาคารธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564