มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการการสานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสู่ปฏิบัติการรูปธรรม

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการ การสานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสู่ปฏิบัติการรูปธรรม จังหวัดลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อนำเสนอกรอบการคิดเชิงหลักการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการเปิดประเด็นหารือปัญหาและแนวทางในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงจังหวัดลำปาง ปี 2563 และสรุปผลลัพธ์ความสาเร็จในโครงการและกาหนดการจัดทำแผนงานการขยายผลพื้นที่ต้นแบบปี 2564 (ตุลาคม2564 เป็นต้นไป) ภายใต้โครงการ การสานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสู่ปฏิบัติการรูปธรรม จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในฐานะหน่วยงานจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญระดับ Flagship จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 2205 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 2564