มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 สำปางจัดโครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม Bartender

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 สำปางจัดโครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม Bartender โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า SKY LOUNGE อาคารธุรกิจการบิน ภายใต้ใครงการบริการวิชาการปัญญาแห่งอนาคต Lifelong Professional and skills build up center