ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวได้ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมสถานที่ อาคารเรียนต่างๆ รวมถึงการชมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2564