ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งแต่ละสาขาได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 25 มีนาคม 2564