บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบที่ 1

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบที่ 1 จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอำนวยการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564