ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (สพม.35) เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ : ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี Good Governance กับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management สำหรับบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน จำนวน 70 ท่าน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท