วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ศูนย์ฯลำปางร่วมรับฟังการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560-2561 รวมถึงด้านทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ อมตฺ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ SUAN DUSIT INTERNET BROADCAST (SDIB) ณ ห้องประชุม ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง