วันพฤหัสดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ฯลำปาง นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ซึ่งคณะกรรมการการตรวจประเมิน นำโดย ผศ.ดร.ประสาสน์ นิยม ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และผศ.ดร.อุทัย สติมั่น ร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้อง 2206 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง