วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ศูนย์ฯลำปางจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นจ.ลำปาง เปิดพิธีฯ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรับฟังประเด็นการดำเนินการประเมินคุณธรรมฯ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง รวมถึงรับฟังการชี้แจงกรอบแนวคิด และแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ื ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ณ หอประชุม ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง