เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯลำปาง จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับที่ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง