ในวันที่  23 พ.ค. 60 อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรคนล และคุณจาตุรงค์ แก้วสามดวง ได้นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (กิจกรรมผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะป้องกันตัว) ณ อาคารรัตตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในวันแรก เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะป้องกันตัว” โดยอาจารย์ชาคริต ศรีกาญจนากาศ พันตำรวจโทสุริยะ โพธิ์ทองนาค และร้อยตำรวจโทหญิงไปรยพัชร์ ศรีกาญจนากาศ เป็นวิทยาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน และอาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯลำปางเข้าชมห้อง Mock up สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของสวนดุสิตในขณะเดียวกัน