เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปางจัดการศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดน่าน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 – 2564 และการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และผู้เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ

ในกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ “เฮือนบ้านสวกแสนชื่น” พร้อมทั้งศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชน “หีบอ้อยโบราณ” ณ บ้านป่าคา วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 การศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสาน  และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนแบบยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน ตำบลเมืองจัง อำเภอ   ภูเพียง จังหวัดน่าน และการสรุปกิจกรรม โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ทางทีมวิทยากรได้นำคณะกรรมการฯ  ไหว้สักการะพระบรมธาตุ ณ บ้านหนองเต่า วัดภูมินทร์ และเข้าเยี่ยมชม “หอคำ” หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ ชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวน่าน ก่อนเดินทางกลับสู่จังหวัดลำปางโดย สวัสดิภาพ