กำหนดการ
  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2567 ลงทะเบียนเปิดรับบทความและชำระค่าลงทะเบียน
  16 มี.ค. - 31 มี.ค. 2567 แจ้งผลการพิจารณาบทความ การปรับแก้ไขบทความวิจัย
  3 พ.ค. 2567 ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 
  วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
  Journal of Multidisciplinary in Social Sciences อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล ACI และฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
  Journal of Food Health and Bio environmental Science อยู่ในฐานข้อมูล ACI และฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
  ASEAN Journal of Education อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
 


 
  อัตราค่าลงทะเบียน
 
ผู้นำเสนอผลงาน 1,000 บาท
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมงาน 500 บาท
*** ผู้เข้าร่วมนำเสนอได้รับวุฒิบัตร แบบ e-Certificate ***
  ชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีเลขที่ 131-0-73803-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
  ขอบข่ายเนื้อหาที่เปิดรับบทความ
 
ด้านบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา
 
ด้านการจัดการเรียนรู้
  ปฐมวัย
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษา
  อาชีวศึกษา
 
ด้านนิเทศก์การสอน
 
  Download Template เอกสารต่าง ๆ
 
บทความวิจัย
 
รูปแบบโปสเตอร์     <<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
 
  ลำดับบทความในการติดบอร์ดนิทรรศการ
 
<<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>