การประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 23 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ฯลำปาง