ศูนย์ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม (CLAC) มหาวิทยลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดยอาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ และนางสาวปาหนัน ประเทือง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าพบนางสาวสุมาลี ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง เพื่อปรึกษาหารือการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง