กิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Online Microsoft Team โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อ.เสาวธาร สมานิตย์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ และเนื้อหากิจกรรมการฝึกอบรม ก่อนที่จะนำเข้าสู่การอบรมในระบบ On-air ต่อไป