เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ณ ห้อง SDU Online วันที่ 10 ก.พ. 2564