เยี่ยมชมสถานที่พร้อมแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 10 ก.พ. 2564