ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมการประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564 และติดตามความก้าวหน้าในการรับนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาปี 2564 เข้าร่วมและรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564