โดยภายในกิจกรรมได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมตามที่ผู้สอนมอบหมายด้วยระบบ Onair พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมการอบรมและเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมตอบข้อซักถามกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ผ่านระบบ Online Microsoft Team