สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิตโทอิค 1” และ “พิชิตโทอิค 2” (รุ่นที่ 3)  จากกำหนดการเดิม เป็น ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00–19.00 น. (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง) รวมการอบรมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์
รายละเอียดดังนี้
          กำหนดการรับสมัครอบรม
          1. นักศึกษา (ทุกรหัส) ที่มีผลสอบ TOEIC เท่านั้นที่สามารถสมัครอบรมหลักสูตร “พิชิตโทอิค” ได้
          2. หลักสูตร “พิชิตโทอิค 1” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ระหว่าง 0-349 คะแนน
          3. หลักสูตร “พิชิตโทอิค 2” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 350 คะแนน ขึ้นไป แต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพิชิตโทอิค 1 มาแล้ว เท่านั้น
          4. ผู้สนใจสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
          5. ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรละ 1,500 บาท (สมัครอบรมได้คราวละ 1 หลักสูตรต่อรุ่น)
          6. ช่องทางการสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/32WTbXg

          ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครและเข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) และมีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้ผลสอบสมัครอบรมภาษาอังกฤษพิชิตโทอิค (รุ่นที่ 3) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-เรื่อง-การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (คลิก)