โครงการพัฒนานักศึกษาแบบบรูณาการ หลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปางจัดรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียนโครงการ Together เรามีเรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ เพื่อนถึงเพื่อน พี่สู่น้อง ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกของการแบ่งปัน การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จัดบริการทางวิชาการให้กับเด็กนักเรียน ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนป่าเหมี้ยง และกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมบายศรี ผูกข้อมือรับขวัญ”ลูกการบิน” ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พศ.2561 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และ รร.ป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง