ตื่นเต้น ตื่นเต้น เปิดรับสมัคร แล้วนะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ สาขาธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
ผ่านทาง http://entrance.dusit.ac.th ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ SDU Service Center โทร. 0 2244 5555