หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228016 และ 054-228019 โทรสาร : 054-228019

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228016 และ 054-228019 โทรสาร : 054-228019

หลักสูตรธุรกิจการบิน
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228016 และ 054-228019 โทรสาร : 054-228019

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228016 และ 054-228019 โทรสาร : 054-228019