อ.เสาวธาร สมานิตย์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) (ภาคภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

อ.สุรพิน สุประดิษฐ์

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ม. (การจัดการการบิน) พณ.บ. (การจัดการเชิงปริมาณ)

อ.วสันต์ นิลมัย

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
รป.ม. (บริหารองค์กร) ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

อ.วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

อ.จิระพงศ์ ป้อมน้อย

กรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ม. (การจัดการบริการ) บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

อ.ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
บธ.ม. (การจัดการการบิน), B.S. (Aviation Administration)

อ.ศิริกร โรจนศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
M.B.A. (Marketing), B.A. (Business Administration

อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
นศ.ม (การประชาสัมพันธ์), นศ.บ (การประชาสัมพันธ์)

อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Victor Matthews

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
M.A. (Organizational Management with a concentration in International Education), B.A. (English)