ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บช.ม. (การบัญชี)

ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
ปรด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

อ.ดร.อุบลรัตน์ หริณวรรณ

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)

อ.ประวิชญา แข่งขัน

อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ลำปาง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)