อ.สุรีย์พร ธัญญะกิจ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

ผศ.อรรถ ขันสี

กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี

กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร)

อ.จรรยา โท๊ะนาบุตร

กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วท.บ. (วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

อ.สังวาล ชมภูจา

กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

อ.อานง ใจแน่น

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

อ.อัศพงษ์ อุประวรรณา

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ