อ.ชนิสรา ใจชัยภูมิ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้) กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

อ.ดวงเดือน วรรณกูล

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (ประถมศึกษา) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.อินสอน จันต๊ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. การศึกษานอกระบบ

อ.พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา)

อ.ปิยนัยน์ ภู่เจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.เอมอร ปันทะสืบ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ค.ม. (การศึกษานอกระบบ) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.สุดารัตน์ พงษ์พันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

อ.วิไลวรรณ ปันวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ.ปิยภัทร จิรปุณญโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)