ดร.ขวัญนภา สุขคร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)

ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บช.ม. (การบัญชี)

อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

สุนทรี ศรีไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง
บช.ม. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)