ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 อย่างไม่มีกำหนด

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด