มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต
รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน
รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน
รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน
Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน

แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

เกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร/สาขาวิชาในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 (คลิก)