หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

******************************

อบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 2562 โดยเปิดรับจำนวน 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (จำนวน 30 คน)

หลักเกณฑ์คะแนน

 • ONET —- 30
 • GPAX —- 20
 • GAT —- 50

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่

    กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 1. คุณสมบัติเฉพาะ

 2.1 ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

 2.2 ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร

 2.3 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

 2.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

 2.5 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร

 2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ

       แปรปรวน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. มีแฟ้มสะสมผลงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความสามารถพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560

    (จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีการแนะนําตัวเอง 5 หน้า และแสดงหลักฐานหรือ

    ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ)

 1. สอบสัมภาษณ์

***************************************************

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (จำนวน 30 คน)

หลักเกณฑ์คะแนน

 • ONET —- 30
 • GPAX —- 20
 • GAT —- 30
 • PAT71 —- 10
 • PAT72 —- 10

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20
 2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. สอบสัมภาษณ์

********************************************************

 1. สาขาการศึกษาปฐมวัย (จำนวน 30 คน)

หลักเกณฑ์คะแนน

 • ONET —- 30
 • GPAX —- 20
 • GAT —- 20
 • PAT75 —- 30

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

          เกณฑ์พิจารณาการสัมภาษณ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 1. บุคลิกภาพ
 2. ทักษะการสื่อสาร
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูอนุบาล
 4. ไม่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพครู

********************************************************

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

เลขที่ 140 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทร/โทรสาร 054-228019 หรือ 095-9580125